1. REGULAMIN


 2. [Co określa Regulamin?]Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony, w tym warunki korzystania z usługi Newsletter.
 3. [Kto prowadzi Stronę?] Stronę prowadzi Kancelaria.
 4. [Co oznaczają definicje?] Pojęcia określone poniżej, pisane w treści Regulaminu z wielkiej litery, przyjmują następujące znaczenie:
  1. Kancelaria – Punda, Łyszczarek i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 16A/4 U, kod pocztowy 02-904 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460239, REGON 022129679, NIP 8943046095.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. Serwis – strona internetowa wraz z podstronami dostępna pod adresem, www.plw.legal,
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony.
 1. [Czy wiąże mnie Regulamin?] Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
 2. [Jakie mam obowiązki korzystając ze Strony?] Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany:
  1. do nie podawania w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
  2. do niedostarczania treści o charakterze o charakterze bezprawne.
 1. [Jakie są wymagania techniczne korzystania ze Strony?] Korzystanie z Serwisu wymaga używania urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 2. [Na czym polega usługa Newsletter?] Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Kancelarię na adres elektroniczny Użytkownika informacji dotyczących m.in. zmian w prawie, Kancelarii lub analiz prawnych. Każdy Użytkownik może skorzystać z usługi Newsletter podając swój adres elektroniczny w stosownym miejscu w Serwisie. Z chwilą podania adresu elektronicznego Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter i przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: wro@plw.legal wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy Użytkownika.
 3.  
 1. [Kto przetwarza moje dane i w jakim celu i zakresie?] Administratorem danych osobowych Użytkownika podanych w Serwisie lub przesłanych Kancelarii za pośrednictwem Serwisu jest Kancelaria. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie
 2. [W jaki sposób mogę składać reklamacje?] Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub poszczególnych, świadczonych na niej usług, na adres waw@plw.legal. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis sprawy i adres elektroniczny Użytkownika, na który ma być udzielona odpowiedź. Kancelaria może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację Kancelaria udzieli w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. [Jakie prawo reguluje usług świadczone za pośrednictwem Strony?] Prawem właściwym dla usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie.