Health Screening

czyli przegląd „zdrowotny” Twojej Firmy

Prowadząc działalność często nie zastanawiamy się nad ryzykami, które za nią stoją. Często też kluczowe procesy generujące główne źródła przychodów, będące podstawą prowadzonego biznesu – na przykład: umowy z głównymi dostawcami lub wykonawcami, umowy z zatrudnianymi programistami lub grafikami, stosowane wzorce umowne, regulaminy, druki zamówień etc. – są oderwane od realiów prowadzonej działalności, w ogóle nie zabezpieczając podstawowych interesów prowadzącego działalność. Stan taki często trwa latami, aż do momentu kiedy nie zaistnieje zdarzenie, które uświadamia problem oraz trudne położenie, w którym się znaleźliśmy. Dopiero wtedy najczęściej rozpoczynamy gorączkowe poszukiwania doradztwa i pilnej pomocy prawnej, jednak w wielu przypadkach okazuje się, że znaczących strat finansowych nie można już uniknąć.

Health Screening to usługa dedykowana tym, którzy wolą przeciwdziałać i podejmować działania prewencyjne, aniżeli reagować w nagłych sytuacjach, kiedy ryzyka się materializują. Jesteśmy absolutnie przekonani, że wzorem badań zdrowotnych, powinniśmy poddawać prowadzony przez nas biznes badaniu w kontekście ryzyk prawnych z nim związanych w celu ustalenia, czy to co robimy na co dzień jest bezpieczne i daje nam podstawy do myślenia o stabilnym prowadzeniu działalności.

Health Screening to usługa świadomego zarządzania firmą i ryzykami z nią związanymi.

Podczas wspólnej sesji z klientem poznajemy specyfikę branży w której działa, czynniki decydujące o sukcesie oraz źródła potencjalnych zagrożeń. Mapujemy oraz opisujemy główne procesy zachodzące w firmie. Następnie analizujemy dokumenty, umowy oraz inne regulacje. Identyfikujemy ryzyka prawne oraz wskazujemy, jak je ograniczyć lub wyeliminować. Przygotowujemy propozycję zmian.

Zakres przygotowanej przez nas usługi może dotyczyć kluczowych obszarów dla działalności biznesowej, w szczególności kluczowych umów z głównymi kontrahentami, dokumentacji dla Klientów, AML, czy też przetwarzania danych osobowych.

Co dostarczamy w ramach Health Screening ?

  • poznajemy przedmiot prowadzonej działalności, specyfikę branży,
  • określamy kluczowe procesy z punktu widzenia prowadzonej działalności,
  • analizujemy prawne oraz procesowe aspekty działalności, kładąc nacisk na kluczowe umowy z punktu widzenia prowadzonej działalności,
  • z całości przeprowadzonych działań sporządzamy raport, w którym identyfikujemy ryzyka prawne oraz wskazujemy rozwiązania mające na celu ich zmitygowanie lub eliminację,  
  • przygotowujemy propozycję zmian do umów lub przygotowujemy inne regulacje, które w naszej ocenie ograniczą lub wyeliminują zidentyfikowane ryzyka.