Next Generation

czyli czas na przejęcie sterów w firmie przez nowe pokolenie

Śmierć, czy też ciężka choroba mogą doprowadzić do niespodziewanego paraliżu prowadzonej działalności. Skutki prawne w przypadku śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą są bardzo daleko idące, począwszy od wygaśnięcia umów o pracę, umów rachunków bankowych, aż po kluczowe kontrakty handlowe będące podstawą prowadzonego przedsiębiorstwa. Takie niespodziewane zdarzenie może także skomplikować funkcjonowanie spółki prawa handlowego w sytuacji, gdy jej wspólnikami stają się nagle spadkobiercy o różnych interesach i odmiennych zapatrywaniach na prowadzoną działalność.

O przekazaniu „sterów” młodemu pokoleniu nie należy myśleć wyłącznie przez pryzmat zdarzeń ostatecznych, ale także jako o naturalnej kolei rzeczy. Proces ten powinien być starannie przemyślany i odpowiednio przygotowany, z uwagi na jego złożoność. Dotyczy on bowiem zagadnień z zakresu prawa, podatków, ekonomii, zarządzania i organizacji, a także dotyka elementów społecznych i psychologicznych. 

O sukcesji należy myśleć przede wszystkim dlatego, aby zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo działania firmy będącej dziełem naszego życia, jak również aby zapewnić rodzinie harmonijne i pomyślne funkcjonowanie. 

Sukcesja jest procesem złożonym. W istocie dotyczy ona przekazania wiedzy, władzy i własności. W zależności od oczekiwań naszych Klientów co do zakresu, którego ma dotyczyć sukcesja – czy to wyłącznie aspektów prawnych, czy też podatkowych, organizacyjnych, zarządczych lub innych – angażujemy specjalistów z poszczególnych dziedzin, w tym z uznanych ośrodków akademickich. Tworzymy wysoko wykwalifikowany zespół doradców. Przygotowujemy i przedstawiamy Klientowi harmonogram (plan) sukcesji, wspólnie omawiamy jego elementy i podejmujemy decyzję, co do przyjmowanych rozwiązań. Następnie przystępujemy do jego systematycznej realizacji.

Co dostarczamy w ramach Next Generation:

W zależności od zakresu usługi i obszarów, których będzie dotyczyć, jak również przyjętego planu sukcesji może ona obejmować:

 • przygotowanie oraz przedstawienie planu sukcesji, w tym planu awaryjnego, oraz planu wdrożenia strategii,
 • przygotowanie planu podziału majątku,
 • przygotowanie testamentu, zapisu windykacyjnego,
 • przygotowanie umowy darowizny,
 • przygotowanie umów sprzedaży, w tym sprzedaży przedsiębiorstwa, udziałów, akcji lub innych praw majątkowych,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych regulujących świadczenia wzajemne w postaci renty lub dożywocia
 • przeprowadzenie postępowania w przedmiocie przekształcenia dotychczasowej formy prawnej prowadzonej działalności,
 • dostosowanie istniejących statutów, umów spółek oraz modyfikacja wewnętrznych regulacji korporacyjnych,
 • analiza podatkowa sukcesji, przedstawienie proponowanych optymalizacji podatkowych oraz przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
 • sporządzenie planu finansowego sukcesji, z uwzględnieniem planu finansowego nestora oraz sukcesora,
 • opracowanie strategii personalnej, w tym planu rozwoju kandydatów na sukcesora, ewentualnie programu zarządzania talentami,
 • opracowanie reguł przejmowania władzy w przedsiębiorstwie.