Postępowania sporne

Doradzając naszym Klientom staramy się kształtować stosunki prawne w taki sposób, aby do sporu nie dopuścić. W przypadku jego powstania – w pierwszej kolejności wykorzystujemy wszelkie dostępne środki pozwalające uniknąć kosztownych i długotrwałych procesów sądowych. W przypadku jednak skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, sukces naszego Klienta pozostaje dla nas nadrzędnym celem.

Wynik procesu zależy przede wszystkim od realizacji trafnej strategii procesowej dobranej w oparciu o odpowiednie przygotowanie i wnikliwą analizę sprawy. Dlatego też szczególną uwagę poświęcamy dogłębnej weryfikacji wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na finalny werdykt.

Posiadamy bogate doświadczenie w polubownych formach rozstrzygania sporów w postaci mediacji, arbitrażu, czy też negocjacji. Doradzaliśmy w sporach pracowniczych, dotyczących rozliczeń  przedsięwzięć inwestycyjnych, naruszenia praw własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji, dochodzenia należności handlowych i roszczeń odszkodowawczych.

Doradzamy w zakresie:    

  •  alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  • opracowania strategii procesowej,
  • reprezentacji w postępowaniach przed sądami w sprawach z zakresu sporów korporacyjnych, w tym rozliczeń pomiędzy wspólnikami, w sprawach należności handlowych, odszkodowań, ochrony dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku, renomy, tajemnicy, a także w sprawach nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej reklamy oraz sporów dotyczących praw własności intelektualnej,
  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, oraz zaskarżania uchwał organów spółek, przedsiębiorstwa.